Návod na použitie tabliet Puly Caff

NÁVOD NA POUŽITIE TABLIET PULY CAFF

Denné čistenie – vložte 1 tabletu do otvoru určeného na čistiace tablety a postupujte podľa inštrukcií výrobcu kávovaru.

Varovanie:

Spôsobuje vážne podráždenie očí v prípade ich zasiahnutia Skladovať mimo dosahu detí! Po použití umyť zasiahnutú pokožku prúdom vody! Pri práci používajte ochranné rukavice a okuliare!

Postup pri zasiahnutí očí: Vypláchnite prúdom vody počas niekoľko minút. Odstráňte kontaktné šošovky ak ich používate a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak potrebujete lekársku pomoc, prineste so sebou aj obal od prípravku.